นางอมลวรรณ วีระธรรมโม

‘บอร์ดคุรุสภา’ ไฟเขียวสอบตั๋วครู ผ่านระบบ E-Testing ทั้งหมด

นางอมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ พ.ศ.​ … ตามที่คุรุสภาเสนอ โดยร่างประกาศดังกล่าว คุรุสภาได้ปรับปรุง แก้ไขตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ คือมีการลดจำนวนวิชาทดสอบ จากเดิมสอบจำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวิชาชีพครู เหลือจำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชาครู และวิชาที่สอน หรือวิชาเอก ส่วนการทดสอบนั้น ก็จะดำเนินการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสอบผ่านระบบ E-Testing ทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการคุรุสภา มีข้อเสนอว่าคุรุสภาควรจะกำหนดระยะเวลาการดำเนินการและประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบให้ชัดเจน ขณะนี้คุรุสภาอยู่ระหว่างจัดทำ Test Blueprint ของข้อสอบทั้งหมด เมื่อจัดทำ Test Blueprint เสร็จ ก็จะดำเนินการจัดทำข้อสอบทันที ระหว่างนั้นจะดำเนินการทดสอบระบบ E-Testing ควบคู่กันไปด้วย คาดว่าจะจัดดำเนินการสอบภายในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้ ซึ่งผู้เรียนครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปสามารถเข้ามารับการทดสอบ E-Testing ได้

เลขาธิการคุรุสภากล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. … ตามที่คุรุสภาเสนอ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 15 มีนาคม 2566 นี้ โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรูปแบบใหม่ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ใบรับรองการปฏิบัติการสอน (Provisional Teaching Certificate) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น หรือ B-license (Basic Professional Teaching License) และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง หรือ A-license (Advanced Professional Teaching License) ซึ่งขณะนี้ทางคุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับสถานศึกษาทุกแห่ง เพราะจะมีครูกลุ่มหนึ่งที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรูปแบบใหม่ พร้อมกับเร่งเตรียมระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับรูปแบบใหม่ด้วย

‘บอร์ดคุรุสภา’ ไฟเขียวสอบตั๋วครู ผ่านระบบ E-Testing ทั้งหมด

“ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เน้นย้ำว่า คุรุสภาจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับครูที่จะเข้าสู่กระบวนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรูปแบบใหม่ และในช่วงรอยต่อก่อนที่ประกาศฉบับใหม่จะบังคับใช้ คุรุสภาจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ครูเข้าเรื่องดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ น.ส.ตรีนุชเน้นย้ำเรื่องการดำเนินการทางจรรยาบรรณกับครูที่กระทำผิด ที่จะต้องรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งต่อไปคุรุสภาจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำงานร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทุกจังหวัด เพื่อที่จะให้การพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณให้มีความรวดเร็วมากขึ้น” นางอมลวรรณกล่าว

นางอมลวรรณกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่างประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ พ.ศ. … เนื่องจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือถึงคุรุสภา เพื่อขอให้พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับคุรุสภา โดยขอให้ตัดคุณสมบัติข้อมีใบประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศออก ซึ่งจะเป็นปัญหาและมีผลกระทบต่อการสรรหาครูชาวต่างชาติของโรงเรียนต่างๆ โดยทางสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วยหากจะกำหนดให้ครูกลุ่มนี้ต้องเข้ากระบวนการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เนื่องจากครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะผ่านกระบวนการสอบและคัดกรองจากประเทศนั้นๆ ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว ซึ่งคุรุสภาเห็นว่าควรจะกำหนดให้มีความยืดหยุ่น โดยให้ครูชาวต่างชาติ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ยื่นเอกสารเพื่อจะให้คุรุสภาพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ต่อไป ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้จะช่วยทำให้ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของคุรุสภา จึงออกร่างประกาศฉบับนี้ขึ้นมา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ reddeerriverranches.com

Releated